Περιοχή Β Σάμου (από 6 έως 8 μόρια)

    Δεν έγιναν μεταθέσεις στην περιοχή αυτή το 2012