Περιοχή Δ Σάμου (12 μόρια)

    Δεν έγιναν μεταθέσεις στην περιοχή αυτή το 2012