ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ακύρωσης

Aίτηση ακύρωσης ονομάζεται το ένδικο βοήθημα που ασκείται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων άλλου βαθμού (που έχει αποκτήσει αρμοδιότητα με νόμο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 95 παρ. 3 Σ) με το οποίο επιδιώκεται η παροχή δικαστικής προστασίας με την εξαφάνιση διοικητικής πράξης για λόγους αναγόμενους στη νομιμότητά της. Με την αίτηση ακύρωσης επιδιώκεται η ολική ή μερική ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης (και όχι η τροποποίησή της), ενώ το δικαστήριο που εξετάζει τη διαφορά ελέγχει την πράξη μόνο ως προς τη νομιμότητα και όχι ως προς την ουσία.

Αναστολής

Aίτηση αναστολής είναι το ένδικο βοήθημα που ασκείται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ενώπιον Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων άλλου βαθμού, με το οποίο επιδιώκεται η παροχή δικαστικής προστασίας με την αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένης διοικητικής πράξης για λόγους αναγόμενους στη νομιμότητά της έως εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της αντίστοιχης αιτήσεως ακυρώσεως.