ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Θεσμικά κείμενα για άμεση πρόσβαση, προσοχή στην ημερομηνία έκδοσης και στην ισχύ αυτών καθότι εκδίδονται νέα και αντικαθιστούν παλαιότερα. Το θεσμικό κείμενο αναφοράς είναι αυτό που ήταν εν ισχύ κατά την χρονική στιγμή της έκδοσης της πράξης.

Στρατιωτικά

  1. Νόμος 3883/2010 ΦΕΚ 167/Α/24.09.2010
  2. Υπουργική Απόφαση Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021 ΦΕΚ 5700/Β/08.12.2021
  3. Νόμος 4609/2019 ΦΕΚ 67/Α/03.05.2019

Γενικά

  1. Σύνταγμα της Ελλάδας
  2. Νόμος 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α/09.3.1999 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
  3. Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 ΦΕΚ 8/09.01.1989