ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Στην περίπτωση των μεταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3883/2010 :

«Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί (άμεσα). Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της.«

Ενώ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση στο άρθρο 11 της Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021:

«Διαδικασία προσφυγής – Προθεσμίες

1. Η απόφαση μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο. Ειδικά οι διαταγές των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, κοινοποιούνται υποχρεωτικά σε όλες τις Μονάδες – Υπηρεσίες όπου υπηρετούν στελέχη του Κλάδου ή ΚΣ, με μέριμνα των αρμόδιων Διευθύνσεων των ΓΕ των Κλάδων και των ΚΣ του ΓΕΕΘΑ.

2. Ως ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται η ημερομηνία εισόδου στη Μονάδα της απόφασης μετάθεσης, οπότε και η Μονάδα οφείλει να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους, μετατιθέμενους και μη, αυθημερόν. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιδιώκεται η ενημέρωση κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και οι λόγοι της καθυστέρησης αναφέρονται άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση των οικείων ΓΕ ή ΚΣ.

3. Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης η διοίκηση οφείλει να ενημερώνει ενυπογράφως τα στελέχη για το δικαίωμα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, καθώς και για τη σχετική προθεσμία. Δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έχουν και τα στελέχη τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες των μετατιθέμενων ενώ έχουν ζητήσει μετάθεση.»

Οσον αφορά πότε ξεκινά η προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας:

1. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή τα δικαστήρια αρχίζουν από την επόμενη ημέρα μετά την επίδοση ή μετά τη συντέλεση του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας και λήγουν στις 7 το βράδυ της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης μη εξαιρετέας ημέρας.

2. Οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση εγγράφου τρέχουν εναντίον και εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση.

3. Το Σάββατο θεωρείται για τον παρόντα Κώδικα εξαιρετέα και μη εργάσιμη ημέρα