ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Προθεσμία είναι το χρονικό διάστημα που έχετε στην διάθεσή σας για κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου προς την Διοίκηση ή τα Δικαστήρια πέραν του οποίου η άσκηση του όποιου δικαιώματος κρίνετε ως εκπρόθεσμη και συνεπώς απαράδεκτη. Η διάρκεια των προθεσμιών ορίζεται είτε στο θεσμικό κείμενο που την προβλέπει ή στις γενικές διατάξεις περι προθεσμιών.

Στο έγγραφο της Διοίκησης που περιλαμβάνει την μετάθεση θα αναγράφεται μια ημερομηνία έκδοσης η οποία στο θέμα της προθεσμίας είναι αδιάφορη. Σημαντική είναι η ημερομηνία εισόδου στην Μονάδα και η ημερομηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο. Συνεπώς η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να κατατεθεί σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση. Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν αποδείξεις για όλες τις προθεσμίες. Δηλαδή να φαίνεται πότε σας κοινοποιήθηκε ή μετάθεση είτε να αποδεικνύεται από τα συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τις σφραγίδες με τον αριθμό πρωτοκόλλου.