ΣΧΕΤΙΚΑ

Νομική αποποίηση ευθυνών

Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης δηλώνει αυτόματα ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο ή τους Όρους χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται.

Όροι χρήσης

  1. Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου καθώς και για τυχόν αλληλογραφία μαζί μας ή/και με τρίτους. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής. Το περιεχόμενο του παρόντα Ιστότοπου είναι διαθέσιμο , μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το Περιεχόμενο δεν σας παρέχει συμβουλές ή συστάσεις οποιουδήποτε είδους και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο συμβουλών ή υπηρεσιών που παρέχονται από επαγγελματίες του χώρου. Επίσης, κανένα σημείο του παρόντος ιστοτόπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.
  2. Λάμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία του Ιστότοπου έναντι ιών, σκουληκιών (worm), ιών Δούρειων Ίππων (Trojan horse) ή άλλων απειλών και δεν εγγυούμαστε ότι ο είναι ελεύθερος αντίστοιχων βλαβερών προγραμμάτων και αποποιούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετίζεται με απώλειες λόγω βλαβερών προγραμμάτων που λαμβάνονται από τον παρόντα Ιστότοπο ή μέσω αρχείων, η λήψη των οποίων πραγματοποιείται από τον παρόντα Ιστότοπο. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου.
  3. Η αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντα ιστότοπου δεν επιτρέπεται παρά μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πέρα από τα όσα αναφέρονται ρητώς στον παρόντα Ιστότοπο, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η προβολή, η λήψη, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντα ιστότοπου σε οποιοδήποτε φόρουμ ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή.
  4. Η πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Δεν ευθυνόμαστε, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών υπηρεσιών.
  5. Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για εσάς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρησή τους ή εκχώρηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή.
  6. Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος διαδικτυακού χώρου, μπορείτε να να αποστείλετέ ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση : infometathesi@gmail.com